INOVACE

Naše země se v posledních 25 letech stala montovnou a servisem jednoduchých služeb pro velké nadnárodní firmy. Podíl výdajů na výzkum a vývoj našich firem na národním důchodu, což je klíčový parametr měřící technickou vyspělost ekonomiky, je zhruba poloviční oproti vyspělým státům a je hluboko pod průměrem zemí EU. Celkově technicky i z hlediska inovací zaostáváme. 

Pokud nechceme, aby naše země byla montovnou velké nadnárodní firmy, pak musíme aktivně a koncepčně podporovat podnikání firem v technicky progresivních a perspektivních oborech.  Jen tak zajistíme, aby i v rámci naší ekonomiky vznikly firmy, které drží otěže technického pokroku a které z toho titulu jsou svými pány.

Dále tak zajistíme dlouhodobou perspektivu stabilního ekonomického růstu a tím i výrazného růstu životní úrovně. Je to také cesta k vytvoření lepších pracovních a profesních příležitostí v kvalifikovanějších činnostech pro naše lidi.  Jen tak si zajistíme důstojné postavení ve světě. 

Konkrétní kroky:
 • vytvoříme státní strategii inovací v ekonomice a ve společnosti
 • na bázi Technologické agentury ČR zajistíme státní podporu technického rozvoje soukromých firem, dále státní podporu start-upů a podnikání v technologicky perspektivních oborech, to všechno ve výši až 40 mld. ročně (v současné době je toto hrazeno z fondu EU)
 • maximálně propojíme státní vědeckovýzkumnou základnu se soukromým sektorem

VZDĚLÁNÍ

Vzdělání je klíčem k úspěchu a k dobré pracovní kariéře každého z nás. Naše vzdělání rozhoduje o našem postavení ve společnosti, o naší životní cestě, o tom, zda prožijeme spokojený a úspěšný život. Klíčová je nejen kvantita vzdělání nebo stupeň dosaženého vzdělání, ale rozhodující je způsob, obsah i to, kdo nám vzdělání poskytuje.

Náklady na zvýšení kvality výuky v podobě zvýšení platů učitelů a zvýšení jejich počtu na jednoho žáka odhadujeme na 30 mld. ročně.

Náš vzdělávací systém je dnes zastaralý a neefektivní, potřebujeme  reformu vzdělávacího systému založené na:
 • odpovídajících platech učitelů – minimálně jedenapůlnásobek průměrné mzdy
 • posunu výuky od biflování k dovednostem
 • rozvíjení a pěstování principu spolupráce namísto soutěže u žáků a studentů
 • autonomii škol a učitelů plynoucí z důvěry v osobnosti učitelů
 • diferenciaci vysokých škol dle kvality, na jejímž základě se odvíjí jejich státní podpora

SPOLEČNOST

Je třeba provést reformu sociálního státu spočívající v následujících krocích:     
 • přeměna úřadů práce na personální agentury
 • zvýšení podpory v nezaměstnanosti (do určité úrovně až 90% platu)
 • uvolnění zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovního trhu
 • zavedení podpory pro zaměstnance s podprůměrnými platy – příspěvky na bydlení, vzdělání a děti
 • nastavení minimální mzdy na 60% průměrné mzdy
 • jednorázové oddlužení části dluhů plynoucí ze sankcí z nesplácení do výše 1 mil. na osobu, zákonem upravit limity sankcí za nesplácení dluhů (max. dvojnásobek dlužné částky)
 • náklady na sociální reformu budou 20 mld. ročně 

PŘÍRODA

Inovace a modernizace se netýká pouze firem a školních institucí, ale také české krajiny. Dnešní zemědělští hospodáři se potýkají s mnoha problémy, které jim zanechala socialistická éra. Mluvíme zde o nedostatku vhodné půdy pro malé a střední zemědělce, zaostalé agro-technologické postupy a hospodaření na největších půdních celcích v EU, které jsou bez ochranných vegetativních prvků znatelně ohroženější erozí.

Dohromady tyto okolnosti dávají krajinu, která není zdravá, není schopna zadržovat přirozeně vodu a co hůř, není schopna ani využít meteorologické srážky ve formě deště či sněhu. Ke všemu je ohrožena erozí, která nejúrodnější část zeminy odnáší do přilehlých vodních toků.

Rádi bychom podporovali hospodáře, kteří si tuto životně ohrožující situaci uvědomují a již podnikají v rámci své činnosti kroky, které vedou ke zmírnění dopadů klimatických změn. Právě zemědělští hospodáři jsou ti, kteří v boji proti suchu, stojí v první linii.

Konkrétní kroky:
 • Úprava legislativy tak, aby zemědělci byli motivováni šetrně hospodařit
 • Podpora zemědělců, kteří již do své činnosti šetrné postupy zavedli
 • Řešení problému sucha na komplexní úrovni
 • Zaměření pozornosti na vodohospodářské procesy a návrhy nových vodohospodářských staveb